Mål & Värdegrund

Målsättning

Snigelns verksamhet utgår från Skollagen, läroplan för förskolan (Lpfö 18) samt FN:s barnkonvention. Då snigelns förskola är ett föräldrakooperativ har föräldrarna en självklar och naturlig delaktighet och inflytande i verksamheten där vi alla tillsammans formar verksamheten utifrån alla barns behov.

Värdegrund

Snigeln strävar efter att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och betydelsefulla i verksamheten. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar att fostra och sätta tydliga gränser för vad som är acceptabelt människor emellan. Snigeln arbetar för att barnen ska lära sig människors lika värde och känna empati med varandra. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och känslor, både verbalt och motoriskt, enskilt och i grupp.

En demokratisk grundsyn ska genomsyra verksamheten. Snigeln ska värna om barnets intresse för sin egen situation, vilja att påverka den samt ge kunskap om hur man kan göra.

Vi arbetar med att:

  • Främja språket
  • Väcka nyfikenhet och fantasi
  • Stärka barnens självkänsla
  • Värna om miljön
  • Känna grupptillhörighet
  • Träna fin- och grovmotorik
  • Rörelse och fysisk aktivitet